Tôi mất mã dự phòng và tôi muốn hủy bỏ chúng?

 Bạn vui lòng gửi email tới [email protected] từ email bạn muốn remove mã 2FA trên Fiahub. Với nội dung, tiêu đề như sau:

 Tiêu đề: [VN] Đề nghị reset mã 2FA
 Nội dung:
 1. Đề nghị reset mã 2FA của email: [email protected]
 2. Gửi kèm ảnh chụp cá nhân chụp cùng CMND + tờ giấy ghi chữ: (Fiahub + ngày tháng năm hiện tại + remove mã 2FA)

 
 Mã 2FA của bạn sẽ được reset sau 2-3 ngày làm việc kể từ lúc gửi email

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?